Στο παρόν blog θα δημοσιεύονται άρθρα,pappers,οπτικοακουστικό υλικό και βιβλιογραφία σχετικά με την επιστήμη και την φιλοσοφία,την αναγκαιότητα αλληλοσυσχέτισής τους και την σημασία της τοποθέτησής τους μεσα σε ενα κοινό πλαίσιο αναφοράς,με έμφαση σε θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα. Στόχος είναι, μεσα από αυτή τη γόνιμη ανατροφοδότηση,να διαφανούν κατευθυντήριες γραμμές  για την δρομολόγηση της στράτευσης της επιστήμης και της τεχνολογιας προς ώφελος της ανθρωπότητας,την βελτίωση του επιπέδου ζωής σε πλανητικό επίπεδο,το οποίο(επίπεδο) δεν είναι αντίστοιχο των τεχνολογικών μέσων που διαθέτουμε καθώς και την εξάληψη της ανισομερούς κατανομής πόρων.

Η ανάγκη αυτή έρχεται στο προσκήνιο επιτακτικά για κάθε επιστήμονα ,ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι στη σύγχρονη κοινωνική πργματικότητα, η επιστήμη παίζει καθοριστικότατο ρόλο στην διαμορφοση της παραγωγης,της οικονομίας αλλα και γενικότερα στο γίγνεσθαι του πολιτισμού και των κοινωνικών σχέσεων.